E.D.I.C Economical Development International Center


Udruženje E.D.I.C Economical Development International Center(Ekonomsko razvojni internacionalni centar) sa sedištem u Austriji , grad Inzbruk (INNSBRUCK), čini centralu grupacije udruženja privrednika i privrednih klubova, kao i pojedinaca uključenih u projekte od društveno ekonomskog značaja u koje nisu imali pristup mala i srednje preduzeća, preduzetnici i zanatlije.

Udruženje privrednika koje  svojim aktivnostima dejstvuje preko centara i menadžera širom sveta, za sada svoje aktivnosti sprovodi u centrima:

Udruženje E.D.I.C – Economical Development International Center (Ekonomsko razvojni internacionalni centar), svoju delatnost objedinjuje preko centara međunarodne organizacije – grupacije I.C.P.P, čiji je sastavni osnivački deo kao odelenje za privredu i program investicionog kosaltinga i projekata. Tako da de se delatnost ovog udruženja proširiti i po kancelarijama I.C.P.P grupacije, kao i u samostalno otvorenim kancelarijama E.D.I.C – a, u zemljama u kojima se nalaze predstavnici udruženja a na tim teritorijama nema predstavništva I.C.P.P –a.

OSNOVNI CILJ udruženja E.D.I.C. – Economy Development Internacional Center, je povezivanje privrednika i privredno ekonomskih institucija sa teritorija Republike Srbije, Republike Severne Makedonije i Republike Srpske (BiH),  sa privrednim subjektima iz čitavog sveta, na nivou malih, srednjih preduzeda i samostalnih preduzetnika. Kao i uspostavljanje  temelja  saradnje u okviru novih sfera poslovanja i iskorišdenja projektnih mogudnosti investicionih programa EU fondova i međunarodnih organizacija. A da bi se postigao dovoljan  stepen zainteresovanosti u oba smera potrebno je predstaviti i promovisati na pravi način i jednu i drugu stranu u okvirima saradnje.


Osnovni program Udruženja E.D.I.C-a,  je uspostavljanje slededih institucionalnih programa:

Program 1. Privredna komora malih i srednjih preduzeda, samostalnih preduzetnika i zanatlija.


 

Program 2. ZADRUGA  (program vraćanja sistema zadruga malim proizvođačima).


 

Program 3.  Međunarodne sajamske izložbe i presing Marketing program.


 

Program 4. Projekti međunarodnih fondova za zadruge, mala i srednja preduzeda.


 

Program 5. Razvojni konsalting i projektovanje za članove udruženja. 

Udruženje E.D.I.CEconomical Development International Center, putem mreže sopstvenih centara i menadžera širom sveta vršilo povezivanja svojih članova sa direktnim kupcima, dobavljačima, investitorima i investicionim fondovima. Svoje aktivnosti zaokružuje putem  organizacije direktnih sasatanaka i događaja za svoje članove i njihove goste poput seminara, promocija, prezentacija, međunarodnih sajamskih izložbi,  kao i reklamiranje proizvoda i usluga, kao i konsultovanje u vezi sa investicionim projektima članova udruženja.

Osnovni program EDIC-a podrazumeva  sledeće aktivnosti:

Promocija potencijala Republike Srbije, Republike Severne Makedonije i Republike Srpske (BiH), kao regione koji imaju prirodne resurse na višejezičnoj varijanti, kroz propagandni materijal reklamnog karaktera, kao i kroz seminare, predavanja i prezentacije.

Rad na prezentaciji i promociji projekata koji su u osnovi postavljeni od strane međunarodnih institucija, kao i na ostvarenju istih uključivanjem u svetsku i evropsku razvojnu mrežu, zatim evropske integracione fondove i druge međunarodne  institucije kao nosioce projekata privredno ekonomskih procesa u obostranom smislu, bilo da se radi o finansijsko donatorskim ili ulagačkim poslovima, ili razmeni stručnih kadrova, kao i razmeni dobara uvoza i izvoza (Export-Import) program.

Predstavljanje pojednostavljenja administrativnih poslova u obostranom smislu članica i olakšanja u procedurama zakonskih normi za ostvarenje raznih poslova i projekata koji se odnose na ved  gore navedene potencijalne projekte. Olakšanja manjim privrednim subjektima u obradi i sticanju administrativno  tehničke podrške prilikom ulaska u pregovore i plasman usluga i proizvoda istih na svetsko tržište sa fokusomna  EU tačnije regiona na kojem deluje udruženje, i to u obostranoj varijanti.

Posredovanje u realizaciji programa pojedinačnog i zajedničkog plasmana roba i usluga,  malih i srednjih preduzeda kao i samostalnih preduzetnika i zanatlija, u okvirima zakonski dozvoljenih postupaka, a u skladu sa svim međunarodnim carinsko poreskim pravilima i međudržavnim ugovorima i konvencijama. 

Učeše i predstavljanje na međunarodnim sajmovima i organizacija sajamskih manifestacija od strane organizacije iz naslova EDIC-a.

Rad na publikacijama, marketing i direktnom menadžmentu I posredovanje u pravnoj pomodi članicama  preko pravnih timova iz mreže Koordinacionih centara grupacije I.C.P.P-a.

Edukacija u stručnom pogledu učešda na međunarodnim konkursima i javnim tenderima za učešće u programima investicionih projekata od strane međunarodnih fondova i organizacija za investiranja razvojnih programa, po projektima. Stručna razmena iskustava u oblastima poslovanja članica udruženja.

USLOVI ČLANSTVA U E.D.I.C.-u:

Članarina propisana statutom na godišnjem nivou iznosi:

  • Srednja preduzeća – 1500 € na godišnjem nivou
  • Mala preduzeća – 800 € na godišnjem nivou
  • Samostalni preduzetnici –  500 € na godišnjem nivou
  • Zanatlije i fizička lica posrednici u poslovima – 250 € na godišnjem nivou

 

Program  udruženja E.D.I.C.  je da u u dugoročnom periodu  isplanira povezivanje i pojača  poslovanje članica,  kao i njihovo učestvovanje na međunarodnim sajamskim i promotivnim manifestacijama, na kojima de se direktno sklapati ugovori o poslovno trgovinskim aranžmanima, što će u svakom slučaju doprineti pospešivanju poslovne uspešnosti i povezivanju trgovinske razmene kao i investiciono projektnih programa.  

 

POSTANITE DEO TIMA KOJI ZNA ŠTA  RADI!